Beleidsplan Stichting Remote School Papua

MEERJAREN BELEIDSPLAN STICHTING REMOTE SCHOOL PAPUA 2018-2021 (mei 2018)

Het onderhavige meerjarig beleidsplan wordt t.b.v. de ANBI-status gepubliceerd via internet op de website van de stichting: https://remoteschoolpapua.org.

De ingangsdatum van het beleidsplan is 1 maart 2018.

Naam: Stichting Remote School Papua

Bestuur

 • Voorzitter: drs J.A.P. van Grinsven. Hoofdfunctie: GZ-psycholoog, Pro Persona, bezoldigd. Nevenfunctie: Bestuursvoorzitter Stichting Jazz & Impro Nijmegen, onbezoldigd.
 • Penningmeester: W.H.J. Derks. Hoofdfunctie: Docent Maatschappijleer Montessori College Nijmegen, bezoldigd. Nevenfunctie: geen.
 • Secretaris: drs M.L. Fliers. Hoofdfunctie: geen ; voormalig werkzaam als onderwijskundige, docent, mediator en consultant. Nevenfunctie: geen ; eerder onbezoldigd stagebegeleider Onderwijskunde Radboud Universiteit.
 • Algemeen bestuurslid: drs C.G.P. Peters. Hoofdfunctie: Wethouder wonen, werken en economie, bezoldigd. Tevens coach bij Envision Consult &Coaching, bezoldigd. Nevenfunctie: vrijwilliger bij stichting Woondroom Wijchen t.b.v. woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking, onbezoldigd.

RSIN / fiscaal nummer:858545421 ANBI status

Post- en vestigingsadres: Fransestraat 34, 6524 JC Nijmegen

Telefoonnummer:+31642520017

Emailadres: info@remoteschoolpapua.org

Website: www.remoteschoolpapua.org

Kamer van Koophandel nummer: 71010769

Strategie

Aanleiding voor de oprichting van de instelling waren de contacten van de oprichters (drs. M.L. Fliers & drs. J.A.P. van Grinsven) met diverse volkeren, ook wel te noemen stammen, in afgelegen gebieden (te weten de Baliemvallei en hooglanden) in de provincie Papua en West-Papua van Indonesië. Merendeel van de gemeenschappen hadden te kampen met ernstige gezondheids- en onderwijsproblemen die inheemse gemeenschappen bedreigen in hun voortbestaan. Lokale gemeenschapsleiders spraken hun zorg uit en hadden een verzoek aan de oprichters, welke een Onderwijskundige – en Cultuur- en Godsdienstpsychologische achtergrond hebben, uit hen te helpen scholen te ondersteunen en scholing helpen te ontwikkelen. De oprichters kwamen in contact met een lokaal opererende NGO SIL (Summer Institute of Linguistics) die samen werkt met de Indonesische overheid op het gebied van meertalig onderwijs. Vervolgens werd aan de oprichters gevraagd te ondersteunen op het gebied van curriculumontwikkeling en financiële ondersteuning voor digitale leermiddelen. Zoals tablets, zonnepanelen, solar lampen, laptop, printer, ed.

De achtergrond van de toepassing van tablets in plaats van of naast leerboeken is, dat in afgelegen gebieden enkel transport te voet of per vliegtuig mogelijk is, waarbij door het gewicht van boeken transportkosten duur en moeilijk zijn in verhouding tot tablets. Tablets hebben naast hun lage gewicht het voordeel dat zij duizenden boeken kunnen bevatten, onderwijsmethoden makkelijk zijn te updaten, ze een eigen lichtbron hebben, en de kosten voor ontwikkeling van e-books in de lokale talen veel goedkoper is. Deze dienen dan wel via zonnepanelen voorzien te worden van stroom. Ter verduidelijking: in de Indonesische provincie (West-)Papua worden 275 afzonderlijke talen gesproken, de meeste mensen zijn analfabeet, er bestonden nog geen lesmethoden in inheemse lokale talen, en in de afgelegen gebieden is er geen elektriciteit, geen wegennetwerk, geen transportmiddelen, geen telefoonnetwerk en geen internet. Lokale stamhoofden, – schoolhoofden en – gemeenschappen hebben na ampel beraad hun commitment en steun hiervoor uitgesproken aan de initiatiefnemers.

Het doel wat de Stichting RSP wil bereiken is: ondersteunen van het behoud van inheemse talen en – (culturele) kennis, verbetering van te verwerven competenties c.q. schoolvaardigheden (naast eigen taal tevens verwerving van Bahasa Indonesia en andere talen), en verbetering van de doorstroming van Papua-kinderen naar het reguliere Indonesische onderwijssysteem. Wij richten ons hierbij in de eerste plaats op ondersteuning van (meertalig) taalonderwijs in de afgelegen gebieden van West Papua, aangezien hier de problemen in het onderwijs het grootst zijn en in deze gebieden nog hoofdzakelijk inheemse talen worden gesproken.

Het lange termijndoel 

Statutaire doelstelling:

 1. De stichting stelt zich ten doel het promoten, ondersteunen, ontwikkelen en verspreiden van kennis van, en over -, inheemse volkeren, natuur en culturen van de provincie Papua en West-Papua Indonesië.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door samenwerking met zowel overheden als non-gouvermentele organisaties, lokale gemeenschappen en ondernemingen welke hetzelfde doel nastreven, onder andere door het ontwikkelen, implementeren en verspreiden van onderwijsmethoden, educatie, meertalig- en/of moedertaal gebaseerd onderwijs, onderwijsmiddelen en onderwijsondersteunende middelen in de vorm van boeken, digitale leermiddelen, zonnepanelen, verlichting, ICT-toepassingen, technologische -, ecologische – en agrarische duurzame technologie en overige toepassingen, (alsook middels uitgaves, publicaties, manifestaties en overige activiteiten) zowel in (West-Papua,) Papua, Indonesië alsook in overige landen, waaronder Nederland.

Onze instelling zet zich in voor de belangen van een specifieke doelgroep, te weten de inheemse volkeren van de provincie Papua en West-Papua in Indonesië.

Activiteiten van de instelling om deze doelen te bereiken in 2018 t/m 2021:

 1. Onderwijsontwikkeling (curriculumontwikkeling) voor het onderwijs in West-Papua en Papua, o.a. middels de ontwikkeling en implementatie van TPR (Total Psysical Response) binnen het meerjarige project MTB-MLE (Mother Tongue Based – Multi Lingual Education) van het ACDP in Indonesië. Het 4-jarig project MTB-MLE wordt uitgevoerd door de Indonesische overheid en NGO’s m.n SIL (Summer Institute of Linguistics). zie: Final Report Combined MTB-MLE project op www.remoteschoolpapua.org,   www.acdp-indonesia.org  en www.sil.org).
 2. Het projectteam SIL (MTB-MLE) ondersteunen door middel van verwerven van leermiddelen en lesmateriaal.
 3. Digitaal lesmateriaal ontwikkelen (apps) t.b.v. pre-school en basisschool op basis van TPR, in samenwerking met Radboud University Nijmegen.
 4. Aanschaf, transport, instructie en implementatie van lesmateriaal (tablets, notebooks, e-readers, printers) in afgelegen gebieden in (West-)Papua, vooraleerst in het district Kuyawage (6 scholen).
 5. Aanschaf, transport, instructie en installatie van hulpmiddelen duurzame energie (solar-systemen, zonnepanelen en batterijen) voor scholen, leraren, leerlingen t.b.v. verlichting en het laden van tablets, notebooks, e-readers) in afgelegen gebieden in (West)-Papua, vooraleerst in het district Kuyawage (6 scholen en de missiepost).
 6. Intermediair contacten intern + extern (Ngo’s, bedrijven, universiteiten, scholen en hulporganisaties).
 7. Curriculum ontwikkeling pre-school en basis onderwijs (PAUD en SD) TPR-methode Bahasa Indonesia, Mw. drs. M.L. Fliers.
 8. Ontwikkeling lesmateriaal t.b.v. regulier Nederlands onderwijs over West Papua i.s.m. Radboud Universiteit faculteit Onderwijswetenschappen.
 9. Het geven van lezingen en presentaties in Nederland m.b.t. doelen en activiteiten van de stichting, MTB-MLE, onderwijsvernieuwing en –ontwikkelingen op West Papua en Papua.
 10. Het ontwikkelen van educatieve apps “bahasa indonesia leren” app serie KATAKU, i.s.m. studenten van de Radboud universiteit te Nijmegen.

Conform de statuten van de stichting is er sprake van afwezigheid van winstoogmerk, en is de bestemming van een liquidatiesaldoconform de doelstelling van de stichting.

Beleid

Werkzaamheden en te verwachten werkzaamheden van stichting Remote School Papua (RSP): zie hierboven bij activiteiten. De verwachting is dat deze activiteiten t/m 2021 ongewijzigd blijven, het MTB-MLE pilotproject (SIL) is  in 2018 in Kuyawage voltooid en geëvalueerd. In de achterliggende periode was ten doel gesteld 6 scholen en “ pre-schools” in de aan dit project deelnemende dorpen te voorzien van digitale leermiddelen (tablets, solarsystems, digitalisering van het gehele MTB-MLE lesprogramma voor pre-school en basisschool, e-boek in zowel lokale talen als in Bahasa Indonesia). Dit laatste is gerealiseerd.

De dorpen (6 scholen) zullen ondersteund en begeleid worden in het onderhouden van de tablets en solarsystemen, tevens zal er een onderzoek opgezet worden om het gebruik en de effectiviteit van de digitale leermiddelen te toetsen. Er is samengewerkt met SIL welke de leermethodes heeft ontwikkeld en trainingen heeft verzorgd aan lokale leraren.  Mw Fliers heeft met studenten van de Radboud University Nijmegen, faculteit Science en Informatiewetenschappen  nieuwe apps ontwikkeld, aanvullend oefen materiaal voor het TPR curriculum. Deze apps zullen door ontwikkeld worden in de naaste toekomst. Daarnaast is in samenwerking met de faculteit Onderwijswetenschappen van de Radboud University Nijmegen onderwijsmateriaal t.b.v. het reguliere onderwijs  (HAVO / VWO) in Nederland ontwikkeld, gericht op het vergroten van historische en huidige kennis van (het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea) (West-)Papua in Nederland.

Een overzicht van de toekomstige projecten door de instelling: implementatie van lesmateriaal t.b.v. HAVO-VWO, gratis lesmateriaal gepubliceerd op www.docentenplein.nl, het evalueren en mogelijk updaten hiervan na evaluatie. Overige projecten betreffen werkbezoeken ter plekke, evaluatie van de implementatie van digitale leermiddelen binnen de lokale culturele contexten. Het inventariseren van gezondheidsproblemen van lokale gemeenschappen in afgelegen gebieden m.b.t. ziekten, HIV/aids, longziekten en ondervoeding, mogelijke verspreiding van preventieve kennis m.b.t. genoemde problemen via de digitale leermiddelen op school. Het inrichten van een digitale solar powered bibliotheek in een traditionele hut (wordt reeds gebouwd in Upaga, Kuyawage), alsook het onderzoeken van kennisuitwisseling op het gebied van agrarische technieken, duurzame verwarming en duurzame technieken in kooktechnieken (op het gebied van rookafvoer en verbrandingsefficiëntie) in traditionele hutten (Hunai).

We zullen werkbezoeken doen naar het gebied Kuyawage om de behoefte te inventariseren en te actualiseren. Tussentijds worden we op de hoogte gehouden door het onderwijsteam van SIL door middel van foto’s, verslagen, video –opnamen en correspondentie via email. Verslagen en rapportages m.b.t. werkbezoek en informatie van het onderwijsteam worden vermeld op de website en maandelijks geüpdatet.

Middels giften, donaties, sponsoring, subsidieaanvragen, inzamelingsacties, lezingen, workshops, manifestaties, alsook een eigen benefietfestival (Nimma Papua Solar 2017) is een eigen stichtingsvermogen opgebouwd, voor zover niet reeds besteed conform de doelstelling van de stichting. Om publiek voor activiteiten en donateurs te bereiken en werven wordt gebruik gemaakt van een eigen website, een eigen Facebook-pagina, publicaties in kranten en overige media, interviews en opnames voor radio- en tv-uitzendingen, een eigen YouTube-kanaal, flyers, posters en visitekaartjes. Tevens wordt er intensief samengewerkt met diverse stichtingen en hulporganisaties in Nederland die ook actief zijn ten behoeve van Papua. Er zijn verschillende inzamelingsacties op touw gezet door leerlingen en leraren van het Montessori College in Nijmegen. De stichting is aanwezig geweest, en heeft lezingen verzorgd op verschillende manifestaties zoals het 45-jarig jubileum van HAPIN en een culturele markt gericht op de Molukken en Papua in Lombok, Utrecht. De opbrengst van de kerstmarkt en kerstbingo van Café Frowijn te Nijmegen van 2017 kwam geheel ten goede aan de stichting. Meermalen per jaar worden workshops Indonesisch Koken gegeven vanuit de stichting, mede ondersteund door Uit Koken te Nijmegen, waarbij de opbrengst geheel ten goede komt aan de stichting.

In 2017 zijn verder projectsubsidieaanvragen ingediend bij de Triodos Foundation en de ASN Foundation, waarbij laatstgenoemde de aanvraag heeft gehonoreerd met een eenmalige gift van 5000 euro.

De stichting is voornemens voorgaande wijzen van werving van middelen in de komende jaren te continueren, waaronder het aanvragen van fondsbijdragen, rekenend op continuering hiervan, dan wel het verwerven van fondsbijdragen bij alternatieve fondsen (Triodos Foundation e.a.) buiten de ASN Foundation, welke zich eveneens richten op onderwijsontwikkeling en/of duurzame ontwikkeling voor internationale projecten. Aangezien de honorering hiervan niet op voorhand zeker is is hierbij behoudend begroot op 2500 i.p.v. de eerdere bijdrage van 5000 euro. Tevens zijn wij specifiek aangewezen als goed doel voor de inzamelingsacties voor maatschappelijke projecten van het Montessori College te Nijmegen, waarbij de totale opbrengst veelal minimaal 1000 euro per jaar bedraagt. Ook de workshops Indonesisch Koken worden inmiddels 3 tot 4 maal per jaar gegeven, en kunnen veelal rekenen op voldoende belangstelling en dito opbrengsten.

Door middel van ons uitgebreide netwerk, het geven van lezingen, social media en middels drukwerk worden pr-inspanningen gezamenlijk gedeeld, waarbij de verwachting is dat dit zal leiden tot een toename van donateurs. Inmiddels zijn een donatie-knop op de website gerealiseerd en is een donatie-knop op Facebook gerealiseerd. De verwachting is dat ook dit, naast een gestaag groeiende bekendheid die gereflecteerd wordt in een toename van likes, volgers en bezoekers van onze website en Facebookpagina. Ook is in het verleden samengewerkt met de Studentenkerk in Nijmegen, waarbij collectes in de adventsperiode ten goede kwamen aan onze stichting; ook deze lokale initiatieven hopen wij de komende jaren te continueren. Tevens zal op lokaal/regionaal niveau samenwerking met ideële organisaties gezocht worden alsook lokale ondernemers, welke graag lokaal gebaseerde goede doelen ondersteunen. Te denken valt aan supermarkten, recyclingbedrijven/tweedehandswinkels, bedrijven welke verdere invulling voor hun MVO-doelen zoeken, alsook Rotary/Lionsclub verenigingen, en organisaties welke zich richten op het welzijn en ontwikkeling van kinderen in moeilijke maatschappelijke omstandigheden.

 

RSP beleid inzake bestuurders- en vrijwilligersvergoedingen

Bestuurdersvergoeding

De bestuurders van stichting Remote School Papua genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten. De bestuurders ontvangen een minimale onkostenvergoeding op basis van werkelijke gemaakte kosten.

De bestuurders kunnen op verzoek een onkostenvergoeding op basis van de vacatiegeldenregeling (conform artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994) aanvragen. Het vacatiegeld is een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en omvat de vergoeding van alle persoonlijke onkosten die met het voorbereiden en bijwonen van een bestuursvergadering samenhangen, zoals eventueel noodzakelijke reis- en verblijfskosten, kosten van het gebruik van privé́ telefoon en privé́ ICT-voorzieningen, e.d. Hierbij hanteert de stichting het principe van ‘niet bovenmatig vacatiegeld’ conform de officiële regelgeving van het ‘Vacatiegeldenbesluit 1988’.

Vrijwilligersvergoeding

Stichting Remote School Papua heeft geen vaste vrijwilligers in dienst, maar maakt soms van vrijwilligers gebruik voor specifieke wervingsdoeleinden zoals de eerdergenoemde kookworkshops en het benefietfestival. De vrijwilligers van stichting Remote School Papua ontvangen, indien gewenst, een minimale vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. De vrijwilligersvergoeding is onbelast en hoeft niet te worden aangegeven bij de Belastingdienst.

Beschikken over het vermogen van de stichting

Vermogen van RSP ultimo 2018 is € 6891,-. Rekening HAPIN inzake werkgroep Remote School Project Papua januari 2018, welke zo spoedig mogelijk wordt overgezet naar de eigen zakelijke rekening van stichting RSP.

Het vermogen van RSP wordt beheerd door het bestuur. Jaarlijks wordt een begroting vastgesteld op voorstel van de penningmeester, die met de uitvoering is belast nadat die begroting is goedgekeurd door het bestuur. Begrotingswijzigingen worden eveneens door het bestuur vastgesteld. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Na goedkeuring volgt publicatie op de site van de stichting. Hierin zijn tevens opgenomen de jaarcijfers, jaarcijfers welke worden gecontroleerd buiten het bestuur om, door een kascommissie die uit minimaal twee personen bestaat die niet uit bestuursleden bestaan of familiare banden met het bestuur hebben. De jaarcijfers over het boekjaar 2018 zullen uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, op 31 maart 2019 gepubliceerd worden en vervolgens elk volgend jaar.

 

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. Zij voeren de statutair vastgelegde taken uit.

Per bestuursbesluit is vastgelegd dat: “De bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling die de uitoefening van zijn taak kan beïnvloeden. Mocht een incidentele belangenverstrengeling voorkomen dan onthoudt dit bestuurslid zich van stemming.”

De hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden worden op onze website gepubliceerd binnen het beleidsplan.

 

Begroting 2018

Het beleid van RSP is een zo groot mogelijk deel van de inkomsten te besteden aan de concrete doelstellingen en activiteiten en een zo klein mogelijk deel te besteden aan overhead. RSP werkt met vrijwilligers, studenten, universiteiten, ngo’s en burgers die betrokken zijn bij het doel van RSP en indien van toepassing als vrijwilliger mee willen werken bij de realisatie van de doelstelling.

De vermogensopbouw van de stichting bestaat uit de optelsom van de resultaten over de jaren 2016 en 2017. Tot op heden zijn er geen onkostenvergoeding voor de bestuursleden noch voor vrijwilligers uitgekeerd aangezien zij hiervan wensten af te zien. Uitgaven spitsten zich vrijwel geheel toe op aanschaf van leermiddelen en solar-systemen, transportkosten, drukkosten van flyers/posters/informatiemateriaal, kosten beheer website, en ontwikkelkosten voor ICT-toepassingen. Tot op heden zijn geen wervingskosten en de beheerskosten in rekening gebracht. Ook in de toekomst zullen deze minimaal zijn ten opzichte van de bestedingen.

Begroting 2018
Netto baten Begroot Netto lasten Begroot
donateurs  € 500 Apps ontwikkeling  € 300
workshops  € 750 Drukkosten  € 250
inzamelingsacties  € 1250 Zonnepanelen (2)  € 1200
Sponsoring en subsidies € 5000 40 tablets  € 5000
Transportkosten Kuyawage  € 600
Abonnement website  € 150
totaal € 7500 totaal € 7500
tekort -€ 0
 kasreserve  € 6891
Kas (reserve) € 6.891

Toelichting op de begroting

T.a.v. de lasten is reeds een offerte ontvangen m.b.t. de technische kosten voor de ontwikkeling van apps door de studenten van de Radboud Universteit. Voor drukkosten van informatiemateriaal is uitgegaan van identieke kosten in het jaar ervoor, uitgaande van vernieuwing van flyers en visitekaartjes. Voor de zonnepanelen en tablets zijn ook reeds offertes ontvangen, waarbij bij de tablets gekozen is voor een duurder model dan voorheen dat qua hardware beter aansluit bij de te ontwikkelen apps. Transport- en abonnementskosten zijn conform offerte cq kosten op basis van gewicht en dito kosten in voorgaande jaren.

T.a.v. de lasten is behoudend begroot op donateurs- en workshopinkomsten gezien dat deze kosten variabel kunnen zijn, ondanks enkele vaste donateurs en workshopdeelnemers. Voor de inzamelingsacties op het Montessori-college zijn afspraken gemaakt over continuering daarvan in 2018 en, hoewel behoudend, conform eerdere minimale inkomsten. Voor de verwachten subsidiebijdragen is uitgegaan van identieke totaal inkomsten als in de vorige aanvraagronde, waarbij wederom aangevraagd zal worden bij de ASN en Triodos Foundation, en de enthousiaste reacties op de combinatie van inzet op onderwijs en duurzame ontwikkeling.

 Dekkingsplan 2018

Subsidie ASN Foundation                   2500

Subsidie Triodos Foundation             2500

Totaal                                                  5000