Beleidsplan Stichting Remote School Papua

MEERJAREN BELEIDSPLAN STICHTING REMOTE SCHOOL PAPUA 2019-2022

Het onderhavige meerjarig beleidsplan wordt t.b.v. de ANBI-status en CBF-certificering gepubliceerd via internet op de website van de stichting: https://remoteschoolpapua.org.

De ingangsdatum van het beleidsplan is 1 januari 2019.

Naam: Stichting Remote School Papua

Bestuur

 • Voorzitter: drs. J.A.P. van Grinsven. Hoofdfunctie: GZ-psycholoog, Pro Persona, bezoldigd. Nevenfunctie: Bestuursvoorzitter Stichting Jazz & Impro Nijmegen, onbezoldigd.
 • Penningmeester: W.H.J. Derks. Hoofdfunctie: Docent Maatschappijleer Montessori College Nijmegen, bezoldigd. Nevenfunctie: geen.
 • Secretaris: drs. M.L. Fliers. Hoofdfunctie: geen ; voormalig werkzaam als onderwijskundige, docent, mediator en consultant. Nevenfunctie: geen ; eerder onbezoldigd stagebegeleider Onderwijskunde Radboud Universiteit.
 • Algemeen bestuurslid: drs. C.G.P. Peters. Hoofdfunctie: Wethouder wonen, werken en economie, bezoldigd. Tevens coach bij Envision Consult &Coaching, bezoldigd. Nevenfunctie: vrijwilliger bij stichting Woondroom Wijchen t.b.v. woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking, onbezoldigd.

RSIN / fiscaal nummer:858545421 ANBI status

Post- en vestigingsadres: Fransestraat 34, 6524 JC Nijmegen

Emailadres: info@remoteschoolpapua.org

Website: www.remoteschoolpapua.org

Kamer van Koophandel nummer: 71010769

Strategie

Aanleiding voor de oprichting van de instelling waren de contacten van de oprichters (drs. M.L. Fliers & drs. J.A.P. van Grinsven) met diverse volkeren, ook wel te noemen stammen, in afgelegen gebieden (te weten de Baliemvallei en hooglanden) in de provincie Papua en West-Papua van Indonesië. Hieruit bleek dat het merendeel van de gemeenschappen te kampen hadden met ernstige gezondheids- en onderwijsproblemen die inheemse gemeenschappen bedreigden in hun voortbestaan. Lokale gemeenschapsleiders spraken hun zorg uit en hadden een verzoek aan de oprichters, welke een Onderwijskundige – en Cultuur- en Godsdienstpsychologische achtergrond hebben, hen te helpen scholen te ondersteunen en helpen te ontwikkelen. In latere contacten met een lokaal opererende ngo, die samenwerkt met de Indonesische overheid op het gebied van meertalig – en moedertaal gebaseerd onderwijs, kwam vervolgens de vraag aan ons voor ondersteuning op het gebied van curriculumontwikkeling alsook voor ondersteuning op het vlak van digitale leermiddelen. De achtergrond hiervan is dat er in de provincie Papua 275 verschillende talen worden gesproken, echter dat er in geen enkele inheemse Papua-taal tot nu toe onderwijsmethoden waren ontwikkeld noch onderwijs werd gegeven door leraren in de moedertaal van de kinderen, wat het onderwijs en de doorstroming ernstig belemmerde, ook waar het het leren en beheersen van het Indonesisch (een voor inheemse volkeren vreemde ‘tweede’taal) betrof. Daarbij was er veelal sprake van het niet functioneren van schoolen, o.a. door afwezigheid van leerkrachten, met name in afgelegen gebieden. Als er al leraren waren spraken zij de taal niet van de volkeren en kinderen die zij moesten onderwijzen en waren er geen leermiddelen in de stamtaal beschikbaar. In samenwerking met linguisten en de overheid zijn deze tweetalige, moedertaalgebaseerde onderwijsmethoden voor de eerste jaren van het basisschool onderwijs ontwikkeld voor het Lani-volk in de centrale hoogvlakten van Papua, verspreid op diverse scholen en zijn leraren hierin getraind. Daarnaast heeft stichting RSP op verzoek van genoemde lokale NGO zich gericht op onderwijskundige ondersteuning van het meertalig moedertaalgebaseerd onderwijs met digitale leermiddelen in de vorm van tablets als aanvulling op de leerboeken, en zonnepanelen om deze te laden.

De reden van de toepassing van tablets in plaats van, of naast, leerboeken is dat in afgelegen gebieden enkel transport te voet of per klein vliegtuigje mogelijk is, waarbij door het gewicht van boeken transportkosten duur en moeilijk zijn in verhouding tot tablets. Wegen en vervoersmiddelen, zelfs wielen, zijn geheel afwezig in de hooglanden ; er zijn slechts onverharde voetpaden, en dorpen liggen vaak vele kilometers van elkaar verwijderd. Tablets hebben naast hun lage gewicht het voordeel dat zij duizenden boeken kunnen bevatten, onderwijsmethoden makkelijk zijn te updaten, ze een eigen lichtbron hebben, en de kosten voor ontwikkeling van e-books in de lokale talen veel goedkoper is. Deze dienen dan wel via zonnepanelen voorzien te worden van stroom. Immers: in de afgelegen gebieden bestaat ook geen electriciteits-, telefoon- of internetnetwerk, en er zijn geen machines of gemotoriseerd verkeer. Lokale stamhoofden, – schoolhoofden en – gemeenschappen hebben na ampel beraad hun commitment en steun hiervoor uitgesproken aan de initiatiefnemers. Zij vroegen daarbij tevens om solar powered lichten, aangezien verlichting voor huiswerk of lesvoorbereiding door leraren ontbreekt in de hutten.

Het doel wat de Stichting RSP wil bereiken: behoud van inheemse talen en – (culturele) kennis, verbetering van onderwijs en verbetering van de doorstroming van Papua-kinderen in het reguliere Indonesische onderwijssysteem. Wij richten ons hierbij in de eerste plaats op ondersteuning van meertalig moedertaal gebaseerd onderwijs in de afgelegen gebieden van West Papua, aangezien hier de problemen in het onderwijs het grootst zijn en in deze gebieden nog hoofdzakelijk slechts inheemse talen worden gesproken.

Het lange termijndoel is behoud, ontwikkeling en overleving van inheemse Papua-volkeren en hun culturen middels communicatie, samenwerking en duurzame ecologische -, technologische ontwikkeling en een verbetering van de gezondheidstoestand van inheemse volkeren en natuur.

Statutaire doelstelling:

 1. De stichting stelt zich ten doel het promoten, ondersteunen, ontwikkelen en verspreiden van kennis van, en over -, inheemse volkeren, natuur en culturen van de provincie Papua en West-Papua Indonesië.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door samenwerking met zowel overheden als non-gouvermentele organisaties, lokale gemeenschappen en ondernemingen welke hetzelfde doel nastreven, onder andere door het ontwikkelen, implementeren en verspreiden van onderwijsmethoden, educatie, meertalig- en/of moedertaal gebaseerd onderwijs, onderwijsmiddelen en onderwijsondersteunende middelen in de vorm van boeken, digitale leermiddelen, zonnepanelen, verlichting, ICT-toepassingen, technologische -, ecologische duurzame technologie en overige toepassingen, (alsook middels uitgaves, publicaties, manifestaties en overige activiteiten) zowel in (West-Papua,) Papua, Indonesië alsook in overige landen, waaronder Nederland.

Onze instelling zet zich in voor de belangen van een specifieke doelgroep, te weten de inheemse volkeren van de provincie Papua en West-Papua in Indonesië.

Activiteiten van de instelling om deze doelen te bereiken in 2019 t/m 2021:

 1. Het monitoren, evalueren en waar nodig stimuleren van het gebruik van het Lani MTB-MLE (Mother Tongue Based – Multi Lingual Education) curriculum alsook van het gebruik van reeds geleverde tablets, het digitale curriculum, apps (waaronder Kataku), e-books & talking books en zonnepanelen op de 6 functionerende scholen in de Kuyawage regio welke hiervan zijn voorzien. Idem m.b.t. laptop, printer en solar-systeem van het onderwijskantoor in Mume, Kuyawage. Uitvoering hiervan kan worden gedaan door onze partners van het projectteam van Suluh Insan Lestari, verbonden aan SIL International in Papua.
 2. Het projectteam SIL ondersteunen door middel van het verwerven van leermiddelen, lesmateriaal, tablets, solar systemen en solar powered lampen en – powerbanks voor het gebruik van MTB-MLE in nader te bepalen afgelegen scholen in Lani- en overige taalgebieden. Scholen begeleiden en ondersteunen in onderhoud van tablets, zonnepanelen, apps en overige leermiddelen.
 3. Digitaal lesmateriaal ontwikkelen (apps) t.b.v. pre-school en basisschool op basis van TPR, in samenwerking met Radboud University Nijmegen. Na de ontwikkeling en implementatie van de linguïstische app Kataku in 2018 betreft dit 2 nieuwe Kataku apps, vervolgapps voor de basale taalverwerving (letters leren en basis leesvaardigheden).
 4. Aanschaf, transport, instructie en implementatie van MTB-MLE en overig cultuursensitief lesmateriaal (tablets, notebooks, e-readers, printers, apps, onderwijsmethodes) in nog nader te bepalen afgelegen gebieden in (West-)Papua.
 5. Aanschaf, transport, instructie en installatie van hulpmiddelen duurzame energie (solar-systemen, zonnepanelen en batterijen, solarpowered lights en – powerbanks) voor scholen, leraren, leerlingen t.b.v. verlichting en het laden van tablets, notebooks, e-readers) in nader te betalen afgelegengebieden in (West)-Papua.
 6. Intermediair contacten intern + extern (Ngo’s, bedrijven, universiteiten, scholen en hulporganisaties), zowel in Nederland als in (West-)Papua, Indonesië, t.b.v. onderwijskundige – of cultuurpsychologische consultatie m.b.t. Papua.
 7. Het geven van lezingen en presentaties in Nederland m.b.t. doelen en activiteiten van de stichting, MTB-MLE, onderwijsvernieuwing en –ontwikkelingen op West Papua en Papua te ondersteunen en promoten.
 8. Werving en sponsoring middels inzamelingsacties Voortgezet Onderwijs, fondswervende activiteiten middels fondsaanvragen, kookworkshops en sponsorwerving.

Conform de statuten van de stichting is er sprake van afwezigheid van winstoogmerk, en is de bestemming van een liquidatiesaldo conform de doelstelling van de stichting.

Beleid

Te verwachten werkzaamheden van stichting Remote School Papua (RSP): zie hierboven bij activiteiten. De verwachting is dat deze activiteiten t/m 2021 ongewijzigd blijven. Nu de pilotfase van het MTB-MLE pilotproject van het ACDP (o.l.v. SIL) in Kuyawage in 2017/2018 is afgerond en geëvalueerd, worden de doelstellingen gecontinueerd door de Papua-afdeling van Yayasan Suluh Insan Lestari, welke onze directe partner is “in het veld”. Bij het werkbezoek aan het team van SIL in 2018 is hiervoor commitment verkregen, alsook steun van de Indonesiche overheidsfunctionarissen op onderwijsgebied van Papua. Aangezien R.S.P. de enige buitenlandse organisatie is welke met instemming van de Indonesische overheid mag werken in Papua en in gebieden welke moeilijk of niet toegankelijk zijn zal uitbreiding in nieuwe gebieden in nauwe afstemming met SIL en de overheid plaats vinden.

In de komende  periode wordt ten doel gesteld alle 6 functionerende scholen en “ pre-schools” welke in Kuyawage zijn voorzien van digitale leermiddelen (tablets, solarsystems, digitalisering van het gehele MTB-MLE lesprogramma voor pre-school en basisschool, e-books in zowel lokale talen als in Bahasa Indonesia) en solarsystemen draaiende te houden, te monitoren en ondersteunen. Hiertoe wordt zowel samengewerkt met SIL welke de leermethodes ontwikkelt en trainingen hierin verzorgt aan lokale leraren, alsook met Radboud University Nijmegen, faculteit Science en Informatiewetenschappen voor de ontwikkeling van nieuwe onderwijs-apps.De reeds ontwikkelde app Kataku, welke zich richt basale verwerving van Bahasa Indonesia als tweede taal o.b.v. T.P.R. principes (Total Physical Response) wordt geïnstalleerd op alle reeds geleverde en te leveren tablets, onderhouden, en geëvalueerd. Twee nieuwe Kataku apps, gericht op basale leesvaardigheden alsook op meer gevorderde leesvaardigheden in Bahasa Indonesia, worden in deze periode ontwikkeld, getest, en na afronding eveneens geïnstalleerd op de tablets van ondersteunde scholen.  Tevens zal uitbreiding van het MTB_MLE curriculum, digitalering van het onderwijs middels tablets, apps en e-books in overige afgelegen Lani-gebieden in de komende jaren worden onderzocht en waar mogelijk ondersteund, alsook in overige (afgelegen) taalgebieden. Samenwerkingen met overige partijen in Nederland worden onderzocht welke zich richten op kennisverspreiding over Papua, zowel wat de historie betreft als op de huidige situatie, o.a. in film/documentaireformaat.

Overige activiteiten betreffen:

– werkbezoeken ter plekke, en evaluatie (en waar nodig bijstelling) van de implementatie van digitale leermiddelen binnen de lokale culturele contexten. De eerste evaluatie door het onderwijsteam van SIL in de Kuyawage regio vond plaats eind 2018 en was overwegend positief (verslag gepubliceerd op www.remoteschoolpapua.org) . Het voornemen is dit jaarlijks te continueren.

-Het inventariseren van gezondheidsproblemen van lokale gemeenschappen in afgelegen gebieden m.b.t. ziekten, HIV/aids, longziekten en ondervoeding, mogelijke verspreiding van preventieve kennis m.b.t. genoemde problemen via de digitale leermiddelen op school.

-Onderzoeken of een digitale solar powered bibliotheek in een traditionele hut (wordt reeds gebouwd in Upaga, Kuyawage) kan worden gerealiseerd.

-Werving en sponsoring: Om publiek voor activiteiten en donateurs te bereiken en werven wordt gebruik gemaakt van een eigen website, een eigen Facebook-pagina, publicaties in kranten en overige media, interviews en opnames voor radio- en tv-uitzendingen, een eigen YouTube-kanaal, folders en visitekaartjes. Tevens wordt er intensief samengewerkt met diverse stichtingen en hulporganisaties in Nederland die ook actief zijn ten behoeve van Papua, waarbij organisaties elkaar wederzijds steunen in p.r. en kennisuitwisseling. Er zijn verschillende inzamelingsacties op touw gezet door leerlingen en leraren van het Montessori College in Nijmegen. De stichting is aanwezig geweest, en heeft lezingen verzorgd op verschillende manifestaties zoals het 45-jarig jubileum van HAPIN en een culturele markt gericht op de Molukken en Papua in Lombok, Utrecht. Meermalen per jaar worden workshops Indonesisch Koken gegeven vanuit de stichting, mede ondersteund door Uit Koken te Nijmegen, waarbij de opbrengst geheel ten goede komt aan de stichting. Sponsor- en mogelijke fondsbijdragen, zoals in 2017 van de ASN Foundation, voor de toekomst worden onderzocht.  De stichting is voornemens voorgaande wijzen van werving van middelen in de komende jaren te continueren. Aangezien de honorering hiervan niet op voorhand zeker (2018 kende geen honorering van grote fondsen) zal hierop bescheiden dienen te worden begroot.

Door middel van ons netwerk, het geven van lezingen, social media en middels drukwerk worden pr-inspanningen gezamenlijk gedeeld, waarbij de verwachting is dat dit zal leiden tot een toename van donateurs. Inmiddels zijn een donatie-knop op de website gerealiseerd en is een donatie-knop op Facebook gerealiseerd.  De verwachting is dat ook dit, naast een gestaag groeiende bekendheid die gereflecteerd wordt in een toename van likes, volgers en bezoekers van onze website en Facebookpagina. Tevens zal op lokaal/regionaal niveau samenwerking met ideële organisaties gezocht worden alsook lokale ondernemers, welke graag lokaal gebaseerde goede doelen ondersteunen. Te denken valt aan supermarkten, recyclingbedrijven/tweedehandswinkels, bedrijven welke verdere invulling voor hun MVO-doelen zoeken, alsook Rotary/Lionsclub verenigingen, en organisaties welke zich richten op het onderwijs, welzijn en ontwikkeling van kinderen in moeilijke maatschappelijke omstandigheden en/of duurzame technologische ontwikkeling.

Stichting R.S.P. beschikt over een ANBI-status en CBF-certificering. De ANBI-status maakt schenkingen, hetzij eenmalig hetzij periodiek, belastingtechnisch aantrekkelijk.

 

RSP beleid inzake bestuurders- en vrijwilligersvergoedingen 

Bestuurdersvergoeding 

De bestuurders van stichting Remote School Papua genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten. De bestuurders ontvangen een minimale onkostenvergoeding op basis van werkelijke gemaakte kosten.

De bestuurders kunnen op verzoek een onkostenvergoeding op basis van de vacatiegeldenregeling (conform artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994) aanvragen. Het vacatiegeld is een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en omvat de vergoeding van alle persoonlijke onkosten die met het voorbereiden en bijwonen van een bestuursvergadering samenhangen, zoals eventueel noodzakelijke reis- en verblijfskosten, kosten van het gebruik van privé́ telefoon en privé́ ICT-voorzieningen, e.d. Hierbij hanteert de stichting het principe van ‘niet bovenmatig vacatiegeld’ conform de officiële regelgeving van het ‘Vacatiegeldenbesluit 1988’.

Vrijwilligersvergoeding 

Stichting Remote School Papua heeft geen vaste vrijwilligers in dienst, maar maakt soms van vrijwilligers gebruik voor specifieke wervingsdoeleinden zoals de eerdergenoemde kookworkshops en het benefietfestival. De vrijwilligers van stichting Remote School Papua ontvangen, indien gewenst, een minimale vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. De vrijwilligersvergoeding is onbelast en hoeft niet te worden aangegeven bij de Belastingdienst.

Beschikken over het vermogen van de stichting

Het vermogen van RSP ultimo 2019 is € 6891,-.

Het vermogen van RSP wordt beheerd door het bestuur. Jaarlijks wordt een begroting vastgesteld op voorstel van de penningmeester, die met de uitvoering is belast nadat die begroting is goedgekeurd door het bestuur. Begrotingswijzigingen worden eveneens door het bestuur vastgesteld. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Na goedkeuring volgt publicatie op de site van de stichting. Hierin zijn tevens opgenomen de jaarcijfers, jaarcijfers welke worden gecontroleerd buiten het bestuur om, door een kascommissie die uit minimaal twee personen bestaat die niet uit bestuursleden bestaan of familiare banden met het bestuur hebben. De jaarcijfers over het boekjaar 2018 zullen uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, op 31 maart 2019 gepubliceerd worden en vervolgens elk volgend jaar.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. Zij voeren de statutair vastgelegde taken uit.

Per bestuursbesluit is vastgelegd dat: “De bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling die de uitoefening van zijn taak kan beïnvloeden. Mocht een incidentele belangenverstrengeling voorkomen dan onthoudt dit bestuurslid zich van stemming.”

De hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden worden op onze website gepubliceerd binnen het beleidsplan.

 

Begroting 2019

Het beleid van RSP is een zo groot mogelijk deel van de inkomsten te besteden aan de concrete doelstellingen en activiteiten en een zo klein mogelijk deel te besteden aan overhead. RSP werkt met vrijwilligers, studenten, universiteiten, ngo’s en burgers die betrokken zijn bij het doel van RSP en indien van toepassing als vrijwilliger mee willen werken bij de realisatie van de doelstelling.

De vermogensopbouw van de stichting bestaat uit de optelsom van de resultaten over het jaar 2018. Tot op heden zijn er geen onkostenvergoeding voor de bestuursleden noch voor vrijwilligers uitgekeerd aangezien zij hiervan wensten af te zien. Uitgaven spitsten zich vrijwel geheel toe op aanschaf van leermiddelen en solar-systemen, transportkosten, vervoerskosten, drukkosten van flyers/posters/informatiemateriaal, kosten beheer website, en ontwikkelkosten voor ICT-toepassingen. Tot op heden zijn geen wervingskosten en beheerskosten in rekening gebracht. Ook in de toekomst zullen deze minimaal zijn ten opzichte van de bestedingen.

Begroting 2019      
Netto baten Begroot Netto lasten Begroot
donateurs  €  500 Apps ontwikkeling  €   600
workshops  € 1000 Drukkosten  €   250
inzamelingsacties  € 2400 Zonnepanelen (2)  € 1200
Sponsoring en subsidies  € 2000 10 tablets, incl. cases en opbergkist  € 2500
    Transportkosten Kuyawage

Transport- en verblijfskosten onderwijsteam SIL t.b.v. monitoring, onderhoud en evaluatie Kuyawage

 €   600

 

 

€   600

    Abonnement website  €   150
       
totaal € 5900 totaal  € 5900
    tekort -€ 0
 

Toelichting op de begroting

T.a.v. de lasten wordt uitgegaan van gelijkblijvende technische kosten voor de ontwikkeling van apps door de studenten van de Radboud Universteit. Voor drukkosten van informatiemateriaal is uitgegaan van identieke kosten in het jaar ervoor, uitgaande van vernieuwing van flyers en visitekaartjes. Voor de zonnepanelen en tablets zijn ook reeds offertes ontvangen, waarbij bij de tablets gekozen is voor een duurder model dan voorheen dat qua hardware beter aansluit bij de te ontwikkelen apps. Transport- en abonnementskosten zijn conform offerte cq kosten op basis van gewicht en dito kosten in voorgaande jaren.

T.a.v. de baten is behoudend begroot op donateurs- en workshopinkomsten gezien dat deze kosten variabel kunnen zijn, ondanks enkele vaste donateurs en workshopdeelnemers. Voor de inzamelingsacties op het Montessori-college zijn afspraken gemaakt over continuering daarvan in 2019, hoewel waarbij wordt uitgegaan van gelijke inkomsten als in voorgaande jaren. Voor de verwachten subsidiebijdragen is uitgegaan van 2000 euro, te genereren uit fondsaanvragen en overige sponsorbijdragen. Mits baten niet worden gerealiseerd zal bijstelling van de lasten cq uitgaven plaats vinden.

Dekkingsplan 2019

Fondsbijdrage/projectsubsidie                  2500