Bezoek 2018

In de maand juli hebben Harold van Grinsven (voorzitter) en Marlôt Fliers (secretaris) van de stichting Jayapura bezocht. Tijdens hun verblijf bestonden de activiteiten voornamelijk uit informatie uitwisseling en overleg met het onderwijsteam van SIL (Suluh Insan Lestari) welke onderdeel uitmaakt van SIL International. Het onderwijsteam SIL bestaat uit de volgende personen: Telma Huka, Tara Huberty, Rachfri Kirihio en Alice Eastwood.

Stand van zaken en de huidige situatie

Het project van ACDP (The Education project group: “Analytical and Capacity Development Partnership), gestart in 2015 is in juni 2017 afgesloten. Men gaat ervan uit dat de scholen nu zelfstandig de voortgang van het onderwijs vormgeven. Het onderwijsteam van SIL zou graag  coaching en begeleiding voor deze scholen willen continueren maar krijgen daar nu geen financiële compensatie voor.

Dit bemoeilijkt de implementatie van het Lani- en Bahasa Indonesia onderwijs. De implementatie wordt ook deels bemoeilijkt omdat de beloofde leraren vorig jaar niet kwamen opdagen. In eerste instantie had de overheid deze leraren toegezegd maar om verschillende reden zijn er nog steeds geen toegevoegde leraren. Slechts 6 scholen van de 13 dorpen hebben een leraar uit de eigen gemeenschap.

De 6 bovengenoemde scholen te weten: SD en Paud Mume, SD en Paud Alia / Luarem, SD Kuyawage 1, Paud Upaga, Paud Tinime en Paud Ndugu – Ndugu, hebben een solarsystem en 13 of 14 tablets per school. Daarnaast heeft de coördinator Guesthouse in Mume een solarsysteem, lampen, laptop en printer. Met hulp van onderwijsteam SIL zijn tablets en solarsystems geïnstalleerd. Opvallend is dat leerlingen  binnen een week overweg kunnen met de tablets. De tablets bevatten 7 apps (inclusief app kataku) en 100 boeken in Bahasa Lani en Bahasa Indonesia, inclusief 30 gesproken boeken. Enthousiast en gemotiveerd maken leraar en leerlingen gebruik van de tablets. Tablets zijn een goed alternatief voor boeken en leerlingen kunnen na de les oefenen met de apps.

Het onderwijsteam van SIL is niet in de gelegenheid geweest om Kuyawage regelmatig te bezoeken.. oorzaken…een gesloten landingsbaan en de late levering van de solarsystemen eind vorig jaar. De motivatie van de teamleden werd beïnvloed door bovengenoemde omstandigheden. Geen financiële ondersteuning en geen nieuwe leraren nodigt niet uit tot ontwikkeling en begeleiding van de andere scholen in Kuyawage. Op de vraag wat hun ervaring was m.b.t. gebruik van de solarstemen en de tablets gaven ze aan dat de kinderen vrij snel konden omgaan met de tablet en het een positief effect heeft op hun leerproces. De solarsystemen voldoen en waren eenvoudig te installeren en te onderhouden.

Het onderwijsteam van SIL heeft zich in de tussentijd gefocust op andere remote gebieden en zondag scholen. M.n. het Kira en Mek – Kosarek gebied. Deze gebieden hebben niet of weinig scholen, onderwijs wordt gegeven op de zondagschool. Het onderwijsteam SIL heeft ervaren dat de leraren in deze gebieden gemotiveerd en geïnteresseerd zijn in PAUD scholen en meertaligonderwijs. Sinds juli 2018 is er een regelgeving doorgevoerd dat leerlingen in de toekomst alleen toegelaten kunnen worden op SD als ze een Paud certificaat kunnen overleggen. Leraren van de Paud scholen moeten dan verplicht een basis lerarentraining hebben gevolgd. Paud scholen moeten dan geregistreerd zijn bij de overheid en kunnen subsidie aanvragen. Deze ontwikkeling schept toekomstperspectief voor het onderwijs op Papua in het algemeen.

 

Ondersteuning van Stichting RSP

De Stichting RSP heeft tot nu toe 7 solarsystems en 80 tablets (60 Advan tablets en 20 Lenovo tablets) geleverd die gebruikt worden op de 6 scholen. In het jaar 2016 is ook een printer, 2 laptops en meer dan 35 lampen aan de leraren gegeven. Er zijn nog wat praktische zaken die afgehandeld moeten worden zoals installatie van 2 solarsystemen en de aanschaf van 9 tablets. De aangeleverde materialen zullen eigendom blijven van de 6 scholen.

Stichting RSP heeft tevens de nieuwe app Kataku (eenvoudig Bahasa Indonesia, gebaseerd op curriculum TPR) aangeleverd en samen met het onderwijsteam van SIL de app geïnstalleerd op de tablets.

De app, gemaakt door de studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen en begeleid door Marlôt Fliers, is enthousiast ontvangen door het team en behoeft nog wel enkele wijzigingen.

Mw Cissy van Liempd Fliers heeft 15 poppen (dierfiguren) gemaakt die gebruikt kunnen worden als mascotte voor de 6 scholen.

Presentatie government officials 10 july SIL Office

Namens de government officials waren aanwezig de Secretary of Papua Office of Education Mr Protasius Lobya and the head of Elementary education department of Papua province, Mr Desman Kogoya.

Het doel van de presentatie aan de gouvernment officials was tweeledig.

  1. De governement officials informeren over de projectactiviteiten van onderwijsteam SIL en Stichting  RSP met het accent op het effect en rendement van de ondernomen activiteiten in de afgelopen 3 jaar;
  2. De nadruk richten op het belang van onderwijs in de remote gebieden, introductie van meertalig onderwijs (Mother Tongue Based Education) met behulp van digitaal lesmateriaal.

De presentaties werden d.m.v. uitgebreide presentaties toegelicht waarbij er gelegenheid was om tussentijds vragen te stellen. Aanwezig was ook education supporter Mr Gerson Mulikma, die in het Mek- Kororek gebied werkt als vrijwilliger op een school. Laatstgenoemde heeft een uiteenzetting gegeven over de activiteiten aldaar.

Beide officials van de overheid waren enthousiast en vol bewondering voor de resultaten die tot nu toe behaald  zijn. Door het project is er een aanzet gemaakt en aangetoond dat onderwijs mogelijk is in deze remote gebieden. Onderwijsteam van SIL en Stichting RSP hebben aangegeven dat ondersteuning van de overheid nu cruciaal is. De heer Lobya van de overheid heeft direct actie ondernomen en toezeggingen gedaan. Er zal werk gemaakt worden van het lerarentekort, op verzoek van hem zullen 11 districten van de provincie Papua geïnventariseerd  / benaderd worden die in aanmerking komen voor meertalig onderwijs en financiële ondersteuning. De Stichting RSP hoopt dat de overheid het initiatief overneemt en mede zorg draagt als het gaat om lerarenwerving en implementatie van het MTB-MLE (Mother Tongue Based – Multi Lingual Education) traject.

Diezelfde dag heeft het onderwijsteam van SIL en Stichting RSP op verzoek van de heer Loboya nog een onderhoud gehad met degene die verantwoordelijk was voor de “absentie” van de leraren, Mr Christ Sohilait Secretary of Lanny Jaya Regency. Ook hij heeft toezeggingen gedaan z.s.m. werk te maken van het lerarentekort.

 

Nabespreking onderwijsteam van SIL en Stichting RSP

Stichting RSP heeft aangegeven dat nazorg, zoals monitoring en begeleiding van de 6 scholen in Kuyawage van belang is. Immers er is al veel energie en geld gestoken in het project. Onderwijsteam van SIL geeft aan dat ze (en zeker als er nu leraren ter beschikking worden gesteld) deze nazorg op zich willen nemen. Omdat de financiële middelen ontbreken, vraagt het onderwijsteam van SIL ondersteuning van de Stichting RSP.

Er is ook vraag naar onderwijsinhoudelijke ondersteuning m.b.t. ontwikkeling van nieuwe apps. Een eenvoudigere app als de app Kataku en een vervolg app Kataku. Marlôt Fliers heeft toegezegd in het nieuwe semester 2018/2019 een vervolg app te maken met de studenten. Hiertoe heeft Tara Huberty al een vervolg curriculum geschreven gebaseerd op reeds bestaand TPR curriculum (Total Physical Response methode).

Onderwijsteam van SIL vraagt aan de Stichting RSP ondersteuning  in andere remote gebieden waar ze momenteel werken op de zondag scholen zoals het Mek -Kosarek gebied. Zie link:

https://www.youtube.com/watch?v=DzoNJwJKjbY&t=30s

Het bestuur van Stichting RSP gaat zich over deze zaken beraden en zullen in de maand september daar uitsluitsel over geven.

Fliers & van Grinsven augustus 2018